„Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.”

Pályázat - önkormányzati ingatlan értékesítése

Készült: 2021. június 04. péntek, 10:18

Pályázati felhívás – Önkormányzati ingatlan értékesítésére

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének „az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról” szóló 3/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelete 33. § (1) bekezdése alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

 

 1. A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Csákvár Város Önkormányzata

Címe: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

Képviselője: Illés Szabolcs polgármester

Tel.: +36-22-582-310

Telefax: +36-22-582-310

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 736657

Adószáma: 15727055-2-07

Bankszámlaszám: 73611060-10267350

 

 1. A pályázat célja:

Önkormányzati ingatlan értékesítése

 

 1. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós, titkos

 

 1. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

helyrajzi szám

művelési ág

terület (m2)

az ingatlan minimális ára

2417/2

kert

1.078

1.000.000,- Ft

 

 1. Pályázati biztosíték:
 • A pályázatot kiíró pályázati biztosítékot nem kér.
 • A pályázati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, valamint a pályázatok elbírálása után az 5.3. pontban meghatározott kivételektől eltekintve a pályázati kiírásban meghatározottak visszafizetésre kerül.
 • Nem jár vissza a biztosíték, ha
 • a) a pályázati kiírás szerint az szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át,
 • b) az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta,
 • c) az ajánlattevő a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően vonta vissza ajánlatát,
 • d) a szerződéskötés meghiúsulása az ajánlattevőnek felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
 • A pályázati biztosíték – az 5.3. pontban meghatározott esetek kivételével - a pályázatok elbírálását követő 5 munkanapon belül kerül visszafizetésre.
 1. Pályázati feltételek:

Bármely természetes személy vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat.

Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

- a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,

- gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

 

 1. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Személyesen a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. Illés Szabolcs polgármester úrnak címezve.

 

 1. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, amelynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon az alábbi szövegrészt kérjük feltüntetni:

„Pályázati ajánlat a Csákvár 2417/2 helyrajzi számú ingatlan megvételére”

 

 1. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2021. június 21. (hétfő) 12:00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig kell beérkezniük).

 

 1. A pályázatok elbírálásának szempontjai:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az az ajánlattevő, aki a vételárat egy összegben fizeti meg. A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30 napon belül köti az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a másodi legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

 

 1. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

- pályázó adatai a „pályázati ajánlati nyomtatványnak” megfelelően

- a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja a pályázati feltételeket,

- a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról (egyösszegű megajánlást kér a kiíró),

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül.

 

 • A nyilvános bontás ideje:

2021. június 22. (kedd) 10:00 Csákvár Város Önkormányzatának tárgyalóterme

 

 1. Fizetési mód:

A vételár egyösszegben történő megfizetése a tulajdonátruházás előfeltétele.

 

 1. Az ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap

 

 1. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

A 06-22-582-310 telefonszámon Pető Tamás

 

 1. Egyéb információ:

 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 18. §-ában meghatározott jogosultakat a földre vonatkozóan elővásárlási jog illeti meg

 

Amennyiben azonos összeggel kerül benyújtásra több pályázat, és azok ajánlata a legkedvezőbb, akkor a Képviselő-testület felhatalmazásával a polgármester előtt írásban újbóli ajánlatot tehetnek az azonos ajánlatot adók mindaddig, amíg nem lesz egy kedvező ajánlat.

 

A minimálisnál alacsonyabb összegű ajánlat érvénytelen.

 

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül is eredménytelenné nyilvánítja.

 

A pályázati eljárásban csak olyan pályázó vehet részt, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből eredő lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

 

A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Takarékbank Zrt.-nél vezetett 3611060-10267350 számú számlájára. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot csatolni kell a pályázathoz.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel köt ingatlan adásvételi szerződést. Az ingatlan adásvételi szerződésben kizárólag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint ajánlattevő megjelölésre került.

 

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének, valamint a tulajdonjog átruházás egyéb költségei (pl. ügyvédi költségek) a vevőt terhelik.

 

A pályázati kiírás a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint az Önkormányzat honlapján (www.csakvar.hu), továbbá a Fejér Megyei Hírlapban kerül meghirdetésre.

 

A pályázaton résztvevőket levélben, vagy e-mailben, illetőleg telefonon értesíti a kiíró a pályázat eredményéről.

 

PÁLYAZATI NYOMTATVÁNY INNEN LETÖLTHETŐ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

honlap készítés webáruház készítés