Képviselő-testület Jegyzőkönyvek Ülések Önkormányzati Hivatal Rendeletek Intézmények Csákvári Önk.Társulás

2017.12.15. Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. december 19-én (kedd) 17 órakor
rendkívüli nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
2./ Településképi Arculati Kézikönyvről
3./ Településképi rendeletről
4./ A 2018-2022 Stratégiai Ellenőrzési Tervről
5./ Tájékoztató folyamatban lévő pályázatokról
6./ A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület visszafizetési kötelezettségéről
7./ Aktuális ügyek

Zárt
1./ Javaslattétel Fejér Megyei Önkormányzati díjakra
2./ „Csákvár Ifjúsági Díja” elismerő cím 2018.
3./ Beszámoló a bérlakások állapotáról


Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2017.11.16. Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. november 28-án (kedd) 17 órakor
rendkívüli nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
2./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
3./ A köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről
4./ Orvosi ügyelet működési költséghez való hozzájárulásról
5./ Könyvtár ellenőrzésről
6./ A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének jóváhagyása
7./ Költségvetés tervezését megalapozó díjak felülvizsgálata
8./ 2018. évi rendezvények rövid forgatókönyve és költségei
9./ 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
10./ Beszámoló a társulások működéséről
11./ Teljesítménykövetelményeket képző kiemelt célok meghatározása
12./ A Depónia Nonprofit Kft. beszámolója a települési hulladékszállítással kapcsolatban
13./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
14./ Tájékoztató a csatorna- és szennyvíz beruházásról
15./ Vöröskapu-Damjanich utca sarkánál ároktisztítás
16./ Dallam Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelme
17./ Gyalogos átkelőhelyekhez jelző berendezések kiépítése
18./ Aktuális ügyek

Zárt ülés:
1./ Lakásbérleti szerződés hosszabbítás iránti kérelem
2./ A köztisztviselők illetményéhez való hozzájárulásról

Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2017.10.20. Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. október 30-án (hétfő) 16 órakor
rendkívüli nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
2./ Tájékoztató a település köztisztasági helyzetéről
3./ Tájékoztató az önkormányzati infrastruktúra (víz, szennyvíz, közvilágítás stb.) ellátottsága helyzetéről
4./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési évre szóló munkatervének véleményezése
5./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
6./ Z. É. Műhely Területfejlesztési és Urbanisztikai Tervező és Tanácsadó Kft-vel kötött szerződés módosítása és Településképi Arculati Kézikönyv hatósági véleményezésre bocsájtása
7./ Fejérvíz Zrt. fővállalkozási szerződésének elfogadása
8./ Parkoló és járda építés az Ady Endre utcai óvodában
9./ A Vértes Múzeumban ajtó nyitása
10./ Kárbejelentés a Bokréta utcában
11./ Magyar Államkincstár utóellenőrzési intézkedési tervének végrehajtása
12./ Ébner ház külső közmű ellátása
13./ Aktuális ügyek

Zárt ülés:
1./ Agrárkamarai fellebbezésről
2./ Részletfizetési kérelemről

Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2017.09.14. Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. szeptember 26-án (kedd) 16 órakor
rendkívüli nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
2./ Magyar Államkincstár utóellenőrzési jelentése és a Kincstár által elfogadott intézkedési terv
3./ Beszámoló a testvérvárosi kapcsolatokról
4./ Döntés Bursa Hungarica pályázaton való részvételről
5./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
6./ Belső ellenőrzési jelentésről
7./ Gyermekek szünidei étkeztetéséről
8./ Külterületi utak elnevezése
9./ 2840/2-hrszú ingatlan felajánlása
10./ Jókai utca 45. szám alatti ingatlan résztulajdona eladási ajánlatáról
11./ 379/13 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról
12./ Aktuális ügyek


Zárt ülés:
1./ Döntés szakmai elismerő címek adományozásáról
2./ Lakáspályázatok elbírálása

Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2017.08.24. Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. augusztus 29-én (kedd) 17 órakor
rendkívüli nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:

1./ Víziközmű 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadása
2./ Közbeszerzési Szabályzat elfogadása és a Közbeszerzési Terv módosítása
3./ Csákvár Város Önkormányzata kormányzati funkcióinak bővítéséről
4./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról 2017. augusztus hónapban
5./ A TOP 4.1.1. pályázat keretében a rendelő fejlesztés közbeszerzésének lebonyolításával kapcsolatos ajánlattételi felhívás
6./ Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde létszámbővítéséről

Zárt ülés:
1./ Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásáról
2./ Nemzeti Agrárgazdasági Kamara keresetéről

Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2017.06.16. Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. június 27-én (kedd) 16 órakor
nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
2./ A házasságkötés során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
3./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
4./ Az Önkormányzat tulajdonában álló Iveco kisbusz működésének önköltsége, a bérleti díj összegének meghatározása
5./ Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai munkájáról
6./ Tájékoztató a Fejérvíz Zrt.-vel szemben kezdeményezett felügyeleti eljárás megszüntetéséről
7./ Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás ügyei
8./ Vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata
9./ Tanyagondnoki Szolgálat megkezdéséről
10./ Tájékoztató az oktatási és nevelési év eredményeiről
11./ Településképi rendelet megalkotásához főépítész megbízásról
12./ Lovas figyelmeztető táblák kihelyezése
13./ Városközpont fejlesztéséhez engedélyezési tervek elfogadásáról
14./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
15./ Önkormányzati honlap elkészítéséről
16./ A Szabadság tér 10/C. szám alatti üzlethelyiségben található ingóságokra kiírt pályázatok elbírálása
17./ Háziorvosi feladatellátási szerződés módosítása
18./ Ébner-ház tervezésére pályázat kiírása
19./ Aktuális ügyek

Zárt ülés:
1./ Lakásbérleti szerződés hosszabbítása
2./ Lakásbérleti szerződés hosszabbítása
3./ Helyi földbizottságként eljáró szerv állásfoglalása elleni kifogás elbírálása

Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2017.05.19. Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. május 29-én (hétfő) 16 órakor
nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
2./ Beszámoló a település közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, tájékoztató a rendvédelmi szervek és egyéb szervezetek tevékenységéről
3./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendelet felülvizsgálata
4./ Közterület-használatról szóló rendelet megalkotása
5./ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
6./ Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
7./ Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása
8./ 2016. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadása
9./ Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programja
10./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
11./ Csákvár Jövőjéért Közalapítvány beszámolója
12./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
13./ Tájékoztató a gyermekek nyári étkeztetéséről
14./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
15./ Tájékoztató a nyertes TOP-1.2.1. Turizmusfejlesztés Csákváron elnevezésű pályázatról
16./ Tájékoztató a nyertes TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása Csákváron elnevezésű pályázatról
17./ Tájékoztató a nyertes TOP-3.1.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Csákváron elnevezésű pályázatról
18./ Az Önkormányzat tulajdonában álló Iveco kisbusz működésének önköltsége, a bérleti díj összegének meghatározása
19./ Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére kiírt pályázat eredmény megállapítása
20./ Jókai u. 7. szám előtti kapubejáró építése
21./ Lovas figyelmeztető táblák kihelyezése
22./ Csákvár 811 hrsz-ú ingatlan cserekérelme
23./ A Magyar Önkormányzatok Szövetségéből való kilépésről
24./ Pályázat kiírása a Szabadság tér 10/C. szám alatti üzlethelyiségben található ingóságokra
25./ Aktuális ügyek


Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2017.05.12. Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. május 16-án (kedd) 17.00 órakor kezdődő lakossági fórumot, és Településfejlesztési Bizottság ülést követően
rendkívüli nyilvános ülést tart melyre ezúton szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pont:

1./ Az új városközpont vázlatterveinek jóváhagyása


A napirend fontosságára való tekintettel a nyilvános ülésen megjelenésére számítok!


Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2017.04.13. Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. április 25-én (kedd) 16 órakor
nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
2./ Az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló rendelet módosítása
3./ Tájékoztató a településképi rendelet megalkotási kötelezettségről
4./ Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szolgáltatásról
5./ Beszámoló a Mentőszolgálat 2016. évi munkájáról, az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme
6./ A Csákvári Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása
7./ Csákvár Jövőjéért Közalapítvány beszámolójáról, működéséről
8./ Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi beszámolójáról
9./ A Dallam Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelme
10./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
11./ Pályázatíróval megkötött keretszerződés meghosszabbítása
12./ Fenyves kitakarításáról
13./ Sportcsarnok világításáról


Zárt ülés
1./ Lakásbérleti szerződés hosszabbítása
Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2017.03.17. Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. március 28-án (kedd) 16 órakor
nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
2./ Az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló rendelet módosítása
3./ Tanyagondnoki szolgálat megindításáról
4./ A településrendezési eszközök módosításáról
5./ Adóhatósági beszámoló
6./ Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és szociális ellátások térítési díjainak felülvizsgálatáról
7./ A 2017. évi igazgatási szünetről
8./ Az államháztartás alrendszerén kívüli szervezetek működésének önkormányzati támogatása – pályázat elbírálása
9./ Rákóczi utca Kossuth utca felőli tereprendezése
10./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
11./ Támogatási kérelem benyújtása az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
12./ Kedvezményes megjelenési lehetőség a Duna World csatornán
13./ A Magyar Zarándokút Egyesület 2016. évi beszámolója
14./ Az általános iskola teremhasználati kérelme
15./ Aktuális ügyek

ZÁRT ülés

1./ Vírus elleni vakcinák beszerzéseIllés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2017.02.17. Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. február 28-án (kedd) 16 órakor
nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
2./ Egyes anyakönyvi események szabályairól, valamint az eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló rendelet megalkotása
3./ A szociális rendelet meghozatala
4./ Beszámoló a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról
5./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
6./ A 2016. évi civil támogatás felhasználásáról szóló elszámolások tudomásul vétele
7./ Pályázat kiírása államháztartás alrendszerén kívüli szervezetek működésének támogatására
8./ A Csákvári Kulturális és Sport Nonprofit Kft. üzleti tervének elfogadása, törzstőke emelése
9./ Tájékoztató az Utazás Kiállításon való részvételről
10./ Városközpont fejlesztéséhez kiírt tervezői pályázat elbírálása
11./ Rákóczi utcai parkoló kialakítási kérelem
12./ Aktuális ügyek

ZÁRT ülés

1./ „Csákvárért Díj” kitüntető címre érkezett javaslatok elbírálásaIllés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2017.01.20. Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. január 31-én (kedd) 16 órakor
nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
2./ Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról
3./ Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadása
4./ Rendeletek felülvizsgálatáról
5./ Tájékoztató a helyi sajtó és média tevékenységéről
6./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
7./ A polgármester szabadságolási ütemének és cafetéria juttatásának jóváhagyása
8./ Beszámoló a kárpátaljai fiatalok támogatásáról
9./ Támogatási kérelem benyújtása az EFOP-1.5.2.-16 jelű, „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” elnevezésű felhívásra
10./ Vértes utca rendezéséről
11./ Társulási Megállapodás V. módosítása
12./ Aktuális ügyek

Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2017.01.09. Meghívó közmeghallgatásra

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. január 17-én (kedden) 17 órakor
KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:

1./ Beszámoló a Képviselő-testület 2016. évi munkájáról
2./ Tájékoztató az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének tervezetéről, fejlesztési tervekről
3./ Lakossági kérdések, észrevételek

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2016.11.18. Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. november 29-én (kedd) 16 órakor
nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
2./ Önkormányzati hatósági ügyben az elektronikus kapcsolattartásról szóló rendelet megalkotása
3./ Köztisztviselők illetménykiegészítéséről
4./ Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
5./ A Csákvári Tornaklub Asztalitenisz Szakosztályának támogatási kérelme
6./ A védőnői feladatellátási megállapodás megszüntetése és a Társulási Megállapodás IV. módosítása
7./ Iskolai körzethatárok véleményezése
8./ Az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola működtetésének átadása
9./ Az önkormányzat kincstári ellenőrzéséről
10./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról
11./ Pályázati felhívás a Külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szüksége erő-és munkagépek beszerzésére, VP6-7.2.1-7.4.2-16.
12./ A 2017. évi költségvetést megalapozó díjak felülvizsgálata
13./ 2017. évi rendezvények rövid forgatókönyve és költségei
14./ 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
15./ A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének jóváhagyása
16./ A Depónia Nonprofit Kft. beszámolója a települési hulladékszállítással kapcsolatban
17./ Kábelsat 2000 Kft. kérelme
18./ Tulajdonosi hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéséhez
19./ Tájékoztató a Gondozási Központ és Idősek Otthona feladatellátásáról
20./ 80 éven felüliek karácsonyi ajándékozása
21./ Aktuális ügyek

Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2016.10.14. Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. október 25-én (kedd) 16 órakor
nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
2./ A közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámozás rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata
3./ A fiatalok lakhatási feltételeinek támogatásáról szóló rendelet felülvizsgálata
4./ Az önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata
5./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló rendelet felülvizsgálata
6./ Önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata
7./ Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata
8./ Tájékoztató az önkormányzati infrastruktúra (víz, szennyvíz, közvilágítás stb.) ellátottsága helyzetéről
9./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési évre szóló munkatervének véleményezése
10./ A gyermekek szünidei étkeztetéséről
11./ Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról
12./ Tájékoztató a település köztisztasági helyzetéről
13./ Társulási Megállapodás IV. módosítása
14./ A Csákvár FC II. labdarúgó csapat támogatási kérelméről
15./ Parkoló kialakítási kérelemről
16./ Kossuth utcai árok csapadékvíz elfolyása
17./ Humán Erőforrások Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról
18./ Kálvária köz közvilágítás fejlesztése
19./ Közműfejlesztési díj visszaigénylési kérelme
20./ A Dallam Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kéreleméről
21./ Csákvár 704. hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázat eredményének megállapítása
22./ Aktuális ügyek

Zárt ülés:
1./ Tájékoztató személyi ügyekről


A napirendi pontok fontosságára való tekintettel a nyilvános és zárt ülésen megjelenésére számítok!

Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2016.09.16. Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. szeptember 27-én (kedd) 16 órakor
nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
2./ Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai munkájáról
3./Beszámoló a testvérvárosi kapcsolatokról
4./ Hatályos rendeletek felülvizsgálata
5./ Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
6./ A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendeletről
7./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
8./ Önkormányzati hatósági ügyben az elektronikus kapcsolattartásról szóló rendelet-tervezet társadalmi véleményeztetése
9./ A képviselő-testület tagjai, a bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjai és a tanácsnok tiszteletdíja, természetbeni juttatása és költségtérítése megállapításáról szóló rendelet felülvizsgálata
10./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása
11./ A Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
12./ A partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása a településrendezési tervekhez rendelet elfogadása
13./ A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól és az ebrendészeti hozzájárulásról szóló
14./ Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról 2016. szeptember hónapban
15./ Tájékoztató a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” elnevezésű felhívásról
16./ Tájékoztató a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” elnevezésű, EFOP-3.3.2-16 jelű felhívásról
17./ Tájékoztató a „Szemléletformálási programok” elnevezésű, KEHOP-5.4.1 jelű felhívásról
18./ Tájékoztató a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma által meghirdetett, magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és környezetkultúra-rendezvények megvalósításáról szóló pályázati felhívásról
19./ Tájékoztató a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma által meghirdetett, amatőr művészeti, alkotó jellegű és honismereti bentlakásos táborok szakmai programjainak lebonyolításáról
20./ Tájékoztató a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma által meghirdetett, rendezvények támogatásáról szóló pályázati felhívásról
21./ Csatlakozás a 2017. évi Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz
22./ A szabolcsi jégverés károsultjainak támogatása
23./ CSTK Asztalitenisz szakosztályának támogatási kérelme
24./ Kérelem a Kossuth utca 27. szám alatti önkormányzati ingatlan megvásárlására
25./ Szabadság téren tűzcsap építése
26./ Közkutak mérősítése
27./ A pályázati támogatással beszerzett társulási kisbusz önerejének (áfa) átvállalása
28./ Az ideiglenes ügységed helyiséghasználata és a felmerülő üzemeltetési költségek viselése
29./ Csákvár Város népszerűsítése a Duna World csatornán
30./ Csákvár, Szabadság tér 11. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbe adása
31./ Szent István utcai bérlakás bérlőjének kérelme nyílászáró csere és állattartás ügyében
32./ Pénzeszköz elkülönítés ingatlan vásárláshoz
33./ Aktuális ügyek

34./ Zárt ülés
1./ Lakásbérleti szerződés hosszabbítás iránti kérelem elbírálása
2./ A Csákvár, Szent István utca 3-5/C szám alatti lakás bérbeadása
3./ Kitüntető címek adományozásáról

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel a nyilvános és zárt ülésen megjelenésére számítok!

Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2016.06.17. Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. június 28-án (kedd) 16 órakor
nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
2./ Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója
3./ Tájékoztató az oktatási és nevelési év eredményeiről
4./ Nyári szünet alatti óvodai felügyelet biztosításáról
5./ Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról
6./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtásra kerülő pályázatokról
7./ Felhatalmazó nyilatkozat az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. részére
8./ Vagyongazdálkodásra vonatkozó dokumentumok felülvizsgálatáról
9./ A Magyar Telekom Távközlési Nyrt.-vel kötött szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
10./ Mikes Kelemen utcában közterületi járda átépítése
11./ Zöldhegyi dűlőben közvilágítás kiépítése és út rendezése
12./ Aranyhegyi úton közvilágítás fejlesztése
13./ Haraszti telekalakítás lehetőségéről
14./ Szolgalmi jog bejegyzéséről
15./ Aktuális ügyek
Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2016.05.20. Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. május 30-án (hétfő) 16 órakor
nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
2./ Beszámoló a település közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, tájékoztató a rendvédelmi szervek és egyéb szervezetek tevékenységéről
3./ Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása
4./ Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendelet elfogadása, és Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentése
5./ Összefoglaló jelentés Csákvári Város Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi belső ellenőrzéséről
6./ Vagyonrendelet módosítás
7./ Vagyonkataszter tartalmának aktualizálása
8./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
9./ A gyermekek nyári étkeztetéséről
10./ Beszámoló a Csákvári Kulturális és Sport Nonprofit Kft. működéséről
11./ Fejérvíz Zrt. bérüzemeltetett víziközművekre többlet finanszírozási kérelme
12./ Aranyhegyi úton közvilágítás fejlesztése
13./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
14./ Döntés pályázatok benyújtásáról
15./ Magyar Postával kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyása
16./ Csákvár Jövőjéért Közalapítvány pénzügyi beszámolója
17./ Aktuális ügyek

Zárt ülés:
1./ Szent István utca 1/5 szám alatti lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról
2./ Szent István utca 1/4 szám alatti lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról
3./ Jókai utca 45. szám alatt lakásbérletre kiírt pályázatra beérkezett ajánlatokról döntés


Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2016.04.15. Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. április 26-án (kedden) 16 órakor
nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
2./ Tájékoztató a Mentőszervezet 2015. évi munkájáról
3./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
4./ Tájékoztató a településen működő történelmi egyházak tevékenységéről
5./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
6./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szolgáltatásával kapcsolatos beszámoló
7./ Tersztyánszky Ödön Sportközpont villamoshálózat bővítési költségeinek megosztása
8./ Az Aranyhegyi út közvilágítás fejlesztése
9./ "Csákvár Város Önkormányzatának belterületi út és járda felújítása" közbeszerzés eredményének megállapítása
10./ A belterületi út és járdaépítés műszaki ellenőrének kiválasztása
11./ Fejérvíz Gördülő Fejlesztési Terv fejlesztési és beruházási végrehajtása
12./ Tulajdonosi hozzájárulás a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület kerti kiülő építési
13./ A Csákvári Önkormányzati Társulás keretében ellátott feladatok
14./ Testvér-települési kapcsolat kialakításáról az erdélyi Makfalva településsel
15./ A Csákvári I. számú fogorvosi körzet rendelési idejének módosítása
16./ Az "Egy perc Magyarország" programhoz történő csatlakozásról szóló önkormányzati határozat visszavonása
17./ A településen kivágott fák tuskózásáról
18./ Aktuális ügyek

Zárt ülés:
1./ Döntéshozatal lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról
2./ Kérelem a Jókai utca 45. szám alatti önkormányzati lakás bérletére

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2016.03.18. Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. március 29-én (kedden) 16 órakor
nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
2./ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és szociális ellátások térítési díjainak felülvizsgálata
3./ A polgármester 2016. évi cafetéria juttatásának megállapítása
4./ Tájékoztató az önkormányzat által támogatott civil szervezetek 2015. évi tevékenységéről, egyeztetés a 2016-ra tervezett nyári táboroztatásról
5./ Civil szervezetek 2016. évi támogatási pályázatáról
6./ A Floriana Könyvtár és Közösségi Tér SZMSZ-ének módosításáról
7./ A bicskei Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat központtal kötendő ingyenes helyiséghasználati megállapodás jóváhagyása
8./ Tájékoztató a Csákvári Általános Iskola és Zeneiskola Kulturális és Sport Egyesület MVH-hoz benyújtott pályázatairól
9./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
10./ Csákvár Város Integrált Településfejlesztési stratégiája tervezetének elfogadása
11./ Az idegenforgalmi adó átadása a Móri Borvidék TDM Egyesület részére
12./ Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak fizetendő rendkívüli tagdíj fizetés
13./ Hozzájárulás a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola csákvári telephelybejegyzéséhez
14./ Tersztyánszky Ödön Sportközpont terembérleti díjáról
15./ Beszámoló a 2016. évben szükséges belterületi és külterületi utak felújításáról
16./ 2016. évi városszépítési nap
17./ A Bokréta utca forgalomlassítása
18./ Döntés az 1542 hrsz.-ú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatról
19./ Bagóház átépítése, közösségi tér, könyvtár és közpark építésére tervezői szerződés
20./ Szolgalmi jog bejegyzése a Petőfi u. 54. szám alatti ingatlanra csapadékvíz elvezetés céljából
21./ Az 1280/15 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan cseréje magántulajdonú telekkel
22./ Tájékoztató a Kastélypark gesztenyefáiról
23./ Tersztyánszky Ödön Sportközpont villamoshálózatáról
24./ Szabadság –Kálvária utca útépítés közbeszerzési eljárásának megindítása
25./ Aktuális ügyek

Zárt ülés:
1. Lakásbérleti szerződés hosszabbítási kérelem


Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2016.02.12. Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. február 23-án (kedden) 16 órakor
nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról, továbbá az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
2./ A közterületek rendjéről és köztisztaságról, valamint az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 18/2015. (VII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
3./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról, ezen belül 2015. évi adóhatósági munkáról
4./ A Csákvári Kulturális és Sport Egyesület MVH pályázati elszámolásának tudomásul vétele
5./ Óvodai körzethatárokról, beíratás időpontjáról és a nyári zárva tartásról
6./ Orvosi rendelő költségmegosztásáról
7./ Bokréta utca egyirányúsításáról
8./ Utcanevek pontosítása
9./ Döntéshozatal bérleti és vételi ajánlatokról
10./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
11./ A 2015. évi civil támogatás felhasználásáról szóló elszámolások tudomásul vétele
12./ Pályázat kiírása az államháztartás alrendszerén kívüli szervezetek 2016. évi működésének támogatására
13./ Aktuális ügyek

Zárt ülés:
1./ „Csákvárért Díj” kitüntető címre érkezett javaslatok elbírálása
2./ Szolgálati lakás iránti igény elbírálása


Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2016.02.05. Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. február 15-én (hétfő) 16 órakor
rendkívüli nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:
1./ A Tersztyánszky Ödön Sportközpontban működő Csákvári Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának, üzleti jelentésének és szakmai beszámolójának elfogadására
2./ A Tersztyánszky Ödön Sportközpontban működő Csákvári Kulturális és Sport Nonprofit Kft. üzleti tervének elfogadása
3./ A Tersztyánszky Ödön Sportközpontban működő Csákvári Kulturális és Sport Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, valamint egyéb szabályzatainak jóváhagyása
4./ A Tersztyánszky Ödön Sportközpontban működő Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött közfeladat ellátási (együttműködési) szerződés felülvizsgálata
5./ Az együttműködési megállapodások elvi alapjai a Csákvári Torna Klub Egyesülettel és az FC Csákvár Kft.-vel
6./ Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének elfogadása
7./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról és az Albensis Kft.-vel történő együttműködésről
8./ Aktuális ügyek


Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2016.01.15. Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. január 26-án (kedden) 16 órakor
nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról, továbbá az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
2./ A kötelező adatkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3./ Csákvár város településszerkezeti tervének módosítása
4./ Csákvár város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendeletének elfogadása
5./ Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésére vonatkozó tervezet véleményezése
6./ Tájékoztató a helyi sajtó és média tevékenységéről
7./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról 2016. január hónapban
8./ Tájékoztató a bölcsődeszolgáltatás hatósági ellenőrzéséről
9./ Vírus elleni vakcina beszerzése
10./ A polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
11./ A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása
12./ A falugondnoki busz használati díjának emelése tárgyú kezdeményezés megvitatása
13./ Beszámoló a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalnál 2014. I. félévben a pénzkezelés szabályosságáról, valamint a bizonylati rend-, okmányfegyelem betartásának vizsgálata tárgyú Belső Ellenőri Jelentés alapján készült Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtásáról
14./ A Bokréta utca egyirányúsítása
15./ Külterületi utak „örökbefogadása”
16./ Aktuális ügyek


Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2016.01.04. Meghívó közmeghallgatásra

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. január 19-én (kedden) 17 órakor
KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:

1./ Beszámoló a Képviselő-testület 2015. évi munkájáról
2./ Tájékoztató az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének tervezetéről, fejlesztési tervekről
3./ Lakossági kérdések, észrevételek

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2015.11.13. Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. november 24-én (kedden) 16 órakor
nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról, továbbá az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
2./ A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3./ Adó tárgyú rendeltek
4./ Költségvetés tervezését megalapozó díjak felülvizsgálata (bérleti díj, közterület-használati díj, lakbérek, állati hulla lerakási díja, stb)
5./ A Csákvári Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló megállapodás III. számú módosítása
6./ A 2016-2020 évi stratégiai ellenőrzési terv és 2016. évi belső ellenőrzési terv
7./ A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalnál 2014. I. félévben a pénzkezelés szabályosságáról, valamint a bizonylati rend-, okmányfegyelem betartásának vizsgálata tárgyú belső ellenőri jelentés és intézkedési terv elfogadása
8./ Munkamegosztási megállapodások utólagos jóváhagyása
9./ A Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. tájékoztatója
10./ A Tersztyánszky Ödön Sportközpontban működő Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. lehetséges feladatai, a feladat-ellátás egyéb formái
11./ A közterület-felügyelői, vagy mezőőri státusz létrehozásának feltételei, költségigényei
12./ A képviselő-testület 2016. évi munkaterve
13./ Móric majorban élők közlekedési problémája
14./ A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület beadványa
15./ Iskolai körzethatárok véleményezése
16./ Egészségmegőrző védőoldások támogatása
17./ 80 éven felüliek karácsonyi ajándékozása
18./ A Bokréta utca infrastrukturális helyzetének megoldási lehetőségei
19./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról 2015. november hónapban
20./ Kérelem az 536/2. helyrajzi számú telek bérletére
21./ Döntés a Szent Orbán dűlő közvilágítása és utcanév átnevezése iránti kérelemről
22./ Víziközmű 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervek fejlesztési és pótlási tervének módosításáról
23./ Aktuális ügyek
a) Tájékoztató a Fejér megyei díjakra történő javaslattételről


Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2015.10.16. Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. október 27-én (kedden) 16 órakor
nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról, továbbá az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
2./ Tájékoztató a település köztisztasági helyzetéről
3./ Az önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről szóló 3/2014. (III. 07.) önkormányzati rendelet módosítása
4./ A közterületek rendjéről és köztisztaságról, valamint az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 18/2015. (VII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
5./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendlelet
6./ Tájékoztató az önkormányzati infrastruktúra (víz, szennyvíz, közvilágítás, stb.) ellátottsága helyzetéről
7./ Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásával, a család-gyermekjóléti központ létrehozásával kapcsolatos feladatok
8./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési évről szóló munkatervének véleményezése
9./ A Tersztyánszky Ödön Sportközpontban működő Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi működésének vizsgálata tárgyú Belső Ellenőri Jelentés és Intézkedési Terv elfogadása
10./ Beszámoló a testvérvárosi kapcsolatokról
11./ Beszámoló a Tűzoltótorony felújításának pályázati elszámolásáról
12./ Szennyvízcsatorna utólagos rákötés segítéséről
13./ A Deres Dental Kft.-vel kötendő végleges feladat-ellátási szerződés jóváhagyása, fellebbezési jogról lemondás
14./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról 2015. október hónapban és a Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatairól
15./ Aktuális ügyek


Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2015.10.12. Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. október 13-án (kedden) 16 órakor
rendkívüli ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:
1./ Csákvár 704 hrsz-ú ingatlanon üzlet bővítése
2./ Előszerződés kötése fogorvosi feladatellátásra
3./ 1042,1043,1044 hrsz-ú ingatlanok átminősítése

Zárt ülés
1./ Csákvár Biztonságáért és Csákvár Közszolgálatáért kitüntető címek adományozása
2./ Tájékoztató a technikai dolgozókat érintő döntésekről


Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________

2015.09.18. Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. szeptember 29-én (kedden) 16 órakor
nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

Napirendi pontok:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról, továbbá az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról és költségvetéssel kapcsolatos jogszabályváltozásokról
3./ Az önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről szóló 3/2014. (III. 07.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
4./ Az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
5./ A Tersztyászky Ödön Sportközpontban működő Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi működésének vizsgálata tárgyú Belső Ellenőri Jelentés megtárgyalása
6./ dr. Imrédi Szilvia fogorvos felmondásából eredő feladatok
7./ Tájékoztató helyi adórendelet-alkotási lehetőségekről
8./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázathoz
9./ Karácsonyi adománygyűjtő akció megszervezése
10./ Beszámoló az önkormányzati társulások (CSÖT, VTKÖT, Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás) működéséről
11./ Döntés a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról és működtetéséről szóló Megállapodás II. számú módosításáról
12./ Döntés a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
13./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
14./ Egészségmegőrző védőoldások támogatása
15./ Csákvár Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalkotása
16./ Tájékoztató önkormányzati ingatlanok csatorna rákötése
17./ Tulajdonosi hozzájárulás a napközi-konyha étterem ablakcseréjéhez
18./ A katolikus egyház kérelme a temető-fenntartási szerződés tervezetének módosítására vonatkozóan
19./ A település közlekedési tábláinak állapota
20./ Döntés utcanyitásról a Felső-Haraszt utca folytatásában
21./ A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület Csákvár Emlékházzal összefüggő elképzelései
22./ Kerítés létesítése a régi iskola udvarán lévő bérlakások leválasztása érdekében
23./ Aktuális ügyek
Zárt ülés
1./ Döntés állami vagyon ingyenes átvételéről

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

Illés Szabolcs
polgármester

__________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________

 

 

 KAPCSOLAT

 

 Postacím:

 8083 Csákvár

 Szabadság tér 9.

 

 Tel: 22/582-310

 Fax: 22/354-135

 E-mail:

titkarsag@csakvar.hu

 

 ÖNKORMÁNYZAT

 

 Köszöntő

 Képviselő-testület

 Ülések meghívója

 Önkormányzat hivatal

 Nyomtatványok

 Csákvári Önk. Társulás

 

 

KÖZZÉTÉTEL

 

Közérdekű hírek

Tudósítások

Orvosi rendelés

Üvegzseb

Társadalmi egyeztetés

Hírmondó

Jegyzőkönyvek

Rendeletek

 

 

 

GAZDASÁG

 

Térkép

Befektetés, beruházás

Településrendezési terv

Turisztikai koncepció

 

 

ÉRTÉKEINK

 

Fazekasság

Kórusművészet

Lovas hagyományőrzés

Gasztronómia

Természeti értékek

Sport

Díszpolgáraink

Testvérvárosok

 

TURIZMUS

 

Csákvár története

Nevezetességek

Közlekedés

Étkezés-szállás info

Program ajánló

Eseménynaptár

Galéria